Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
W Poznaniu o funduszu sołeckim i odnowie wsi
Niedziela, 16 Styczeń 2011

–Wyodrębniony fundusz sołecki nie jest jedyną formą wsparcia finansowego inicjatyw, które się rodzą w środowisku wiejskim – przypomniała. – Ustawa o finansach publicznych z 2005 r. , jak również nowa ustawa przewiduje, że w uchwale budżetowej mogą znaleźć się inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu, a zatem także zapisy dotyczące środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. Tam, gdzie pewne środki nie zostały wyodrębnione w formie funduszu sołeckiego nie oznacza to, że sołectwa nie korzystają z takich środków z budżetu gminy.

Wszystkie inicjatywy, które są finansowane w ramach funduszu sołeckiego, mają charakter roczny. Nie ma możliwości występowania o ustalenie w wykazie wydatków nie wygasających, przenoszenia na rok następny, kontynuacji tego określonego projektu, ponieważ tak to wynika z ustawy. Kończy się rok, nie zrealizowane kwoty wydatków wygasają. A zatem jeżeli nie uda się zrealizować projektu, to niestety, wydatki zaplanowane w budżecie na ten cel wygasają. Ustawa wyraźnie stanowi, że ma to być inicjatywa roczna – kontynuowała Grażyna Wróblewska. –Co do wsparcia budowy np. chodnika przy drodze powiatowej, mówimy – na zadania własne środki mają być przeznaczone zgodnie ze strategią rozwoju gminy. Co nie oznacza, że gmina z powiatem w inny sposób nie może podjąć budowy chodnika, np. poprzez zaplanowanie w budżecie środków na pomoc finansową dla powiatu. Utrzymanie dróg powiatowych, a więc i chodnika powiatowego, jest zadaniem powiatu. Gmina może w drodze pomocy finansowej, czy pomocy rzeczowej, takie przedsięwzięcie realizować. A więc nie poprzez środki funduszu sołeckiego, ale poprzez inicjatywę zebrania wiejskiego kierowaną do rady, aby taki trud podjęto i inną ścieżką sfinansowano inwestycję. Warunkiem finansowania tego zadania czy udzielenia pomocy finansowej jest podjęcie przez organ stanowiący uchwały o udzieleniu pomocy.

– Dotacja z funduszu sołeckiego będzie wracała. Chciałbym wiedzieć jak postąpić w sytuacji, kiedy fundusze wracają do gminy, w naszym przypadku ok. 50 tys. zł? Jak to zaksięgować? – pytał Jarosław Maciejewski.

– Zostaną przyjęte na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, nie wracają do sołectwa, bo w budżecie na rok następny będą planowane środki na kolejne inicjatywy i wnioski. Natomiast to, co gmina odzyska, to jest częściowy zwrot tego, co gmina wyłożyła. Także tutaj nie zwiększy to puli środków – wyjaśniała Grażyna Wróblewska

– Wzór naliczania środków uderza w większe sołectwa, które tracą bardzo dużo – zauważył Wincenty Pawelczyk, sołtys Chociczy, gmina Nowe Miasto nad Wartą. – Sołectwo liczące 61 osób ma 5909 zł, sołectwo mając 2 tys. osób otrzymuje 24 889 zł i na to sołectwo składają się trzy oddzielne wioski, trzy oddzielne problemy.

–Mam taką sytuację. Jest dobra wola trzech wsi, żeby wspólnie z funduszu sołeckiego sfinansować odremontowanie i zaadaptowanie budynku na świetlicę, włącznie z terenem rekreacyjnym. I wszystkie trzy sołectwa deklarują swój fundusz sołecki na ten cel. Wiadomo, że przedsięwzięcie będzie znajdowało się na terenie jednego sołectwa, ale jego mieszkańcy mają dobrą wolę podpisania porozumienia, że będzie służyło tym trzem sołectwom. Jak można to rozliczyć? Czy gmina może przyjąć wspólny wniosek takiego przedsięwzięcia? I jak to mogłoby znaleźć swoje odzwierciedlenie w budżecie? – pytała Elżbieta Świtniewska, sołtys Tarnowa, gmina Oborniki. 

rusza21a

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy