Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Błędy sołectwa, błędy gminy
Wtorek, 15 Marzec 2016 | Przeczytany 4905 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Mieszkanka maleńkiego sołectwa A. w gminie B. (inicjały nazw zmienione) zamieszkałego przez kilka rodzin, w tym 12 stałych mieszkańców mających prawo do głosowania, zwróciła się do Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w następującej sprawie. Mianowicie poprzedni sołtys. A. sprawujący tę funkcję do marca 2015 r. nie zwołał w 2014 r. w ustawowym terminie do końca września 2014 r. zebrania wiejskiego w celu uchwalenia wniosku wskazującego przeznaczenie kwoty ponad 6 tys. zł przypadającej sołectwu A. z puli funduszu sołeckiego zarezerwowanej w budżecie gminy X. na rok budżetowy 2015. Natomiast sporządził ten wniosek sam, wskazując przeznaczenie całej kwoty na remont gminnej drogi. Urzędniczka rozpatrująca wniosek z upoważnienia pani wójt nie wskazała jednak żadnych błędów formalnych i nie został on odrzucony, choć nie było dołączonego do niego protokołu zebrania wiejskiego, uchwały zebrania wiejskiego uchwalającego wniosek ani podpisanej listy obecności mieszkańców na zebraniu.
W marcu 2015 r. została wybrana inna osoba na funkcję sołtysa A. W maju 2015 r. nowa sołtyska zwołała zebranie wiejskie w celu zmiany wniosku i zebranie wiejskie uchwaliło zmianę przedsięwzięcia na zakup siatki ogrodzeniowej i słupków do ogrodzenia prywatnych pól uprawnych w celu ich ochrony przed szkodami czynionymi przez dziką zwierzynę leśną. Miała to być kontynuacja grodzeń realizowanych w poprzednich latach. Wójt nie odrzuciła wniosku i materiały do ogrodzenia pól zostały zakupione oraz złożone na gruncie jednego z mieszkańców. Część grodzeń wykonano, ale były sołtys złożył protest w gminie. W efekcie pozostałe nie zamontowane jeszcze słupki i siatka zostały zabrane przez pracownika gminy w asyście policji z argumentacją, że jest to własność gminy. Mieszkańcy przybyli na sesję rady gminy, ale przewodniczący rady nie wysłuchał ich argumentów i odesłał z niczym. A gmina postanowiła przeznaczyć siatkę i słupki na ogrodzenie boiska w innym sołectwie.]

Aby wyjaśnić sprawę z punktu widzenia prawnego trzeba odpowiedzieć na następujące pytania:
1/ Czy pierwotny wniosek poprzedniego sołtysa nie uchwalony prze zebranie wiejskie był prawidłowy?

Odp.: Nie, ponieważ nie spełnia on jednego z podstawowych wymogów ustawowych. Zgodnie z art. 5 ust. 2. ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, wniosek wskazujący przedsięwzięcia do zrealizowania za kwotę przypadającą sołectwu z puli funduszu sołeckiego musi uchwalić zebranie wiejskie. Zebranie to musi być prawomocne, czyli zwołane i przeprowadzone zgodnie z zasadami i trybem określonym w statucie danego sołectwa, spełniające wymóg odpowiedniego kworum określonego w statucie albo ew. odbyte w tzw. II terminie, jeśli taką możliwość przewiduje statut. Wniosek zawierający wskazanie przedsięwzięcia, uproszczony szacunek kosztów i uzasadnienie sołtys powinien następnie do dnia 30 września roku 2014 wraz z uchwałą zebrania wiejskiego uchwalającą ten wniosek i z dokumentami potwierdzającymi, że zebranie było prawomocne przekazać p. wójt. Te dokumenty to podpisana lista obecności mieszkańców uczestniczących w zebraniu i protokół z zebrania . Tymczasem sołtys w ogóle nie zwołał zebrania, tylko sam sporządził wniosek i przekazał p. wójt jako wniosek sołectwa. A z punktu widzenia formalnego nie był to wniosek sołectwa tylko co najwyżej projekt wniosku sporządzony przez sołtysa i z jego inicjatywy.

2/ Czy ów pierwotny wniosek złożony do p. wójt, ale nie uchwalony przez zebranie wiejskie powinien być przyjęty?
– Nie! Powinien być odrzucony przez p. wójt. Wskazane przedsięwzięcie tj. remont drogi gminnej co prawda jest prawidłowe, gdyż jest to zadanie własne gminy (zawarte w katalogu zadań własnych gminy określonych w art 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Ale wniosek nie spełnia podstawowego wymogu określonego w art 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim tj. nie został uchwalony przez zebranie wiejskie. Powinien być odrzucony w ciągu 7 dni od terminu od otrzymania. A w jednocześnie przekazanej sołtysowi informacji o odrzuceniu i jego przyczynach p. wójt (lub upoważniona urzędniczka) powinna pouczyć sołtysa, że sołectwu A. na podstawie art 5 ust. 7 ustawy o funduszu sołeckim przysługuje prawo do ponownego uchwalenia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku. Przy tym informacja dla sołtysa powinna zawierać nie tylko ogólną adnotację , że wniosek nie spełnia wymogów art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim. Powinien też wymieniać konkretną przyczynę merytoryczną tj. właśnie, że wniosek nie został uchwalony przez zebranie wiejskie.

3/ Czy zebranie wiejskie A. z wybraną nową p. sołtys miało prawo do uchwalenia zmiany pierwotnego wniosku w maju 2015 r.?
– Tak! Znowelizowana ustawa o funduszu sołeckim przepisem art. 7 ust. 1–4 umożliwia bowiem sołectwu w trakcie roku budżetowego złożenie do wójta wniosku o zmianę przedsięwzięć albo ich zakresu przewidzianych do realizacji „w ramach funduszu”. Wniosek taki musi też uchwalić prawomocne zebranie wiejskie, i nie może on spowodować przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej. Można go złożyć nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października roku budżetowego. W maju 2015 r. budżet gminy B. był już uchwalony, zamówień ani zakupów na remont drogi jeszcze nie zrealizowano, więc sołtyska z powodzeniem mogła wówczas zwołać zebranie w celu zmiany przedsięwzięć.

4/ Czy wskazanie jako nowego przedsięwzięcia zakupu siatki ogrodzeniowej i słupków do ogrodzenia prywatnych pól mieszkańców jest dopuszczalne z punktu widzenia przepisów ustawy o funduszu sołeckim i ustawy o samorządzie gminnym?
Nie! Nie jest to bowiem zadanie własne gminy. Gmina może czynić nakłady ze swojego budżetu, którego częścią jest fundusz sołecki, tylko na swoje zadania własne.
Gdyby grodzone pola były własnością gminy albo gdyby je ona użytkowała rolniczo, bo przysługiwałby jej jakiś tytuł prawny np. gdyby miała prawo dzierżawy do tych gruntów, to wtedy ogrodzenie tych pól za środki z funduszu sołeckiego byłoby teoretycznie możliwe. Jednak - odpowiadam mieszkance, która zwróciła się do KSS – sztuczne zawarcie podobnej umowy w celu pozornego umożliwienia zrobienia prezentu prywatnym osobom z budżetu gminy mogłoby być uznane za celową machinację. Wójt jest odpowiedzialny ustawowo za realizację budżetu gminy. Należy mieć świadomość, że w związku z tym obowiązują go rygory ustawy o finansach publicznych i ponosi on sankcje za naruszenie dyscypliny budżetowej.

5/ Czy p. wójt powinna wobec tego przyjąć wniosek zebrania wiejskiego sołectwa A. z maja 2015 r. zmieniający przedsięwzięcie „remont drogi gminnej” na „zakup siatki i słupków do ogrodzenia pół mieszkańców A.”?
Nie! P. wójt powinna taki wniosek bezwzględnie odrzucić wskazując na przyczyny formalne i merytoryczne odrzucenia wniosku . Powinna jednocześnie pouczyć, że sołectwo ma 7 dni na ponowne uchwalenie i złożenie, poprawnego wniosku. Było to możliwe, bowiem przepis art.7 ust 4 ustawy stanowi, że do wniosku złożonego w trakcie roku budżetowego o zmianę przedsięwzięć albo ich zakresu mają zastosowanie przepisy art. 5 ust. 5-11. Zaś art.5 ust 7 daje sołectwu prawo ponownego uchwalenia wniosku przez zebranie wiejskie w ciągu 7 dni od jego odrzucenia.

6/ Czy obecnie da się odzyskać dla sołectwa kwotę, która przysługiwała sołectwu A. z puli funduszu soleckiego na r. budżetowy 2015?
Niestety nie! Przepis art. 3 ust 6 ustawy stanowi, że środki funduszu niewykorzystane w r. budżetowym wygasają warz z upływem roku. Niemniej gmina, która popełniła mnóstwo błędów może wykazać dobrą wolę wobec mieszkańców i w kolejnych latach np. w br., na podstawie art 4 ust 1-2 ustawy zwiększyć wyższe środki na rok budżetowy 2017, niemniej nie uzyska za tę nadwyżkę prawa do częściowej rekompensaty z budżetu państwa.

Joanna Iwanicka

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 

rusza21a

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy