fs-ban.png
„Fundusz sołecki – wspólna sprawa”
Poniedziałek, 31 Sierpień 2015 | Przeczytany 7659 razy | Drukuj

FIO MPiPS logo1 1

 

 

 

 

W grudniu 2015 r. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zakończyło realizację projektu pt. ,,Fundusz sołecki – wspólna sprawa”. Był on realizowany przy współpracy z Urzędem Gminy Kawęczyn, który zadeklarował chęć uczestnictwa w planowanych działaniach. Projekt miał na celu dobre przygotowanie wspólnot sołeckich do wypracowania procedur konsultacyjnych (Kanonu Obywatelskich Konsultacji), opartych na dużym ich uczestnictwie, służących wiejskim priorytetom.

 

Założono, że zostanie on osiągnięty dzięki:

- zwiększeniu zaangażowania mieszkańców w zarządzanie funduszem sołeckim,

- doskonaleniu procedur przygotowania i wyboru inicjatyw przewidzianych do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego – poprzez opracowanie lokalnego (sołeckiego) trybu postępowania w sprawie funduszu (Kanonu Obywatelskich Konsultacji), który zwiększy zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców oraz poprawi jakość lokalnego dialogu i procesu decyzyjnego (w tym celu zostały zorganizowane dwa warsztaty proceduralne),

- doskonaleniu konsultacji między jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami pomocniczymi i mieszkańcami, opartych na budowaniu zaufania, rozwijaniu świadomości prawnej i kompetencji zw. z planowaniem (strategicznym i w skali projektu) oraz stosowaniu technik skutecznej komunikacji.

 

Osiągnięcie zaplanowanych rezultatów było możliwe dzięki:

- przeprowadzonym 2 warsztatom proceduralnym i udzielonemu wsparciu eksperckiemu podczas zajęć,

- opracowanej, wydrukowanej  i  rozdystrybuowanej publikacji  pt.: „Fundusz sołecki – wspólna sprawa”,

- opracowanym artykułom tematycznym, które zamieszczano na łamach miesięcznika „Gazeta Sołecka” w okresie od sierpnia do grudnia 2015 r.,

- prowadzonym działaniom informacyjno-doradczym poprzez serwis www.funduszesoleckie.eu,

- przeprowadzonym działaniom promocyjnym projektu.

W  warsztatach proceduralnych, które odbyły się w dniach 17 i 26 listopada 2015 r.,  wzięło udział pięć (3-4 osobowych) zespołów reprezentujących sołectwa: Milejów, Kawęczyn, Głuchów, Marianów Kolonia, Stanisława (łącznie 15 osób).

Podczas zajęć uczestnicy skupili się na realizacji/doprecyzowaniu wybranych zadań mających służyć pobudzeniu zainteresowania i zaangażowania mieszkańców gminy Kawęczyn w działania na rzecz lokalnego środowiska oraz poprawić jakość lokalnego dialogu i procesu decyzyjnego. Niezwykle pomocnym wsparciem okazała sie opracowana publikacja „Fundusz sołecki – wspólna sprawa”.

Zespoły sołeckie dyskutowały i pracowały nad doprecyzowaniem elementów wpływających na przebieg zebrania wiejskiego: prowadzenie, udzielanie głosu, odnoszenie się do wypowiedzi. Zwrócono uwagę na potrzebę opracowania procedur przekazywania informacji dla mieszkańców o sprawach dotyczących funduszu sołeckiego, zagadnieniach prawnych, aktualnych strategiach itd. Uczestnicy ustalali formy zgłaszania propozycji inicjatyw możliwych do zrealizowania przy wsparciu środków z funduszu sołeckiego oraz zasady i terminy konsultacji. Określili sposoby opracowania i udostępniania raportu z zebrań.

Uczestnicy z zainteresowaniem odnieśli się do nowych możliwości porozumienia z mieszkańcami (w szczególności z dziećmi, młodzieżą, seniorami, osobami niepełnosprawnymi) opartego na dostrzeganiu pozytywnych elementów, zachęcaniu i tworzeniu klimatu dla porozumienia.

Ważnym zagadnieniem, szczegółowo omówionym na spotkaniach był wpływu aranżacji pomieszczeń na komunikację podczas zebrania wiejskiego – uczestnicy określili sposoby aranżacji i elementy wyposażenia pomieszczeń na zebrania wiejskie,  sprzyjające dyskusji i porozumieniu. Przygotowali również projekty przebiegu zebrania.

Praktyczne ukierunkowanie warsztatów doprowadziło do wypracowania przez zespoły sołeckie procedur konsultacji w formie lokalnego kodeksu postępowania pod nazwą „Kanon Obywatelskich Konsultacji”, które zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami uczestników i samorządu gminy zostaną wdrożone w życie.

Zespoły sołeckie wykazały duże zaangażowanie, które rosło podczas opracowywania konkretnych rozwiązań. Wkład, trud i aktywność społeczności wiejskich biorących udział w zajęciach został nagrodzony dyplomem.

Przeprowadzone działania były możliwe dzięki wsparciu środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kanon Obywatelskich Konsultacji DO POBRANIA